Wersja angielska US Wersja francuska
Kancelaria
Prawno - Patentowa
Sylwia Owczarek
Informacje o firmie Strona główna Dane kontaktowe
rzecznik patentowy Warszawa, rzecznik patentowy Płock, własność intelektualna, własność przemysłowa, prawo gospodarcze Warszawa, prawo gospodarcze Płock
©2010 Kancelaria Prawno - Patentowa Sylwia Owczarek
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie PMtrix.

 

Oferta
rzecznikowska

Kancelaria oferuje usługi związane z uzyskiwaniem:

 • Patentów i Wzorów Użytkowych,
 • Wzorów przemysłowych,
 • Znaków Towarowych.
 • oraz w sprawach z zakresu:
 • Prawa autorskiego,
 • Nieuczciwej konkurencji,
 • Rejestracji, utrzymania i ochrony nazw domen internetowych,
 • Oznaczeń geograficznych,
 • Postępowań celnych.
 • Wyceny praw własności intelektualnej
 • Szkoleń z zakresu własności intelektualnej.
I. Patenty i Wzory Użytkowe
 • doradztwo w zakresie możliwości uzyskania ochrony,
 • badania zdolności patentowej w bazach krajowych i międzynarodowych,
 • poszukiwania w literaturze, badania stanu techniki,
 • zestawienia informacji o udzielonych prawach wyłącznych,
 • przygotowywanie opinii dotyczących zdolności patentowej,
 • kompleksowe opracowywanie zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP z różnych dziedzin techniki we współpracy ze specjalistami z danej branży,
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowych wynalazków w trybie międzynarodowym PCT jak i patentów europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym,
 • walidacja patentów europejskich w Polsce,
 • kompleksowe opracowywanie zgłoszeń wzorów użytkowych w trybie krajowym w UPRP,
 • odnawianie praw wyłącznych oraz wnoszenie opłat,
 • dokonywanie zmian w rejestrach,
 • opinie prawne i ekspertyzy,
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów, wzorów użytkowych,
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie cywilnych postępowań dotyczących ochrony patentów, wzorów użytkowych przed naruszeniami,
 • przygotowywanie umów w zakresie komercjalizacji, wdrożeń patentów, wzorów użytkowych,
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia spraw,
 • opracowywanie profesjonalnych tłumaczeń dokumentacji patentowej.
II. Wzory Przemysłowe:
 • badania zdolności rejestrowej w bazach krajowych i międzynarodowych,
 • przygotowywanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych,
 • zgłoszenia wzorów przemysłowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, wzorów przemysłowych Wspólnoty w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM),
 • odnawianie praw wyłącznych oraz wnoszenie opłat w kraju i zagranicą,
 • dokonywanie zmian w rejestrach krajowych i wspólnotowych,
 • doradztwo, opinie prawne i ekspertyzy,
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń praw wyłącznych oraz czynów nieuczciwej konkurencji,
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) i Wspólnotowym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów, sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie cywilnych postępowań dotyczących ochrony praw wyłącznych przed naruszeniem,
 • prowadzenie cywilnych postępowań sądowych dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • przygotowywanie umów w zakresie wzorów przemysłowych,
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia spraw.
III. Znaki Towarowe:
 • badania zdolności rejestrowej w bazach krajowych i międzynarodowych,
 • przygotowywanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej znaków towarowych,
 • zgłoszenia znaków towarowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), znaków towarowych Wspólnoty w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM),
 • odnawianie praw wyłącznych oraz wnoszenie opłat w kraju i za granicą,
 • dokonywanie zmian w rejestrach krajowych, wspólnotowych,
 • prowadzenie postępowań sporych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) i Wspólnotowym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów, sądami administracyjnymi, Sądem Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE),
 • prowadzenie postępowań dotyczących znaków towarowych przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA),
 • prowadzenie cywilnych postępowań dotyczących ochrony praw wyłącznych przed naruszeniem,
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń znaków towarowych oraz popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji,
 • prowadzenie cywilnych postępowań dotyczących ochrony praw wyłącznych przed naruszeniem przed sądami powszechnymi,
 • prowadzenie cywilnych postępowań sądowych dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • przygotowywanie umów w zakresie znaków towarowych,
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia sprawy,
 • ochrona znaków towarowych na granicy.
IV. Prawo autorskie:
 • doradztwo, opinie prawne i ekspertyzy w zakresie praw autorskich,
 • przygotowywanie umów dotyczących rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi, w tym uregulowanie praw twórców,
 • podejmowania działań w celu ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich,
 • prowadzenie cywilnych postępowań sądowych dotyczących ochrony przed naruszeniami dóbr osobistych oraz osobistych i majątkowych praw autorskich.
V. Nieuczciwa konkurencja:
 • doradztwo w sprawach dotyczących zagadnień nieuczciwej konkurencji ,
 • sporządzanie analiz związanych z przejawami nieuczciwej konkurencji,
 • sporządzanie opinii prawnych i raportów,
 • prowadzenie negocjacji,
 • reprezentujemy klientów w sporach, w tym sądowych, w zakresie nieuczciwej konkurencji.
VI. Domeny internetowe:
 • badania zdolności rejestrowej,
 • rejestracja nazw domen internetowych,
 • odnawianie rejestracji, wnoszenie opłat,
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach nazw domen internetowych,
 • prowadzenie postępowań przed sądami arbitrażowymi krajowymi dotyczących naruszeń praw do nazw domen internetowych polskich (.pl),
 • doradztwo, opinie prawne i ekspertyzy w zakresie nazw domen Internetowych,
 • przygotowywanie umów dotyczących domen Internetowych,
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia spraw.
VII. Oznaczenia geograficzne:
 • rejestracja oznaczeń geograficznych w Urzędzie Patentowym RP,
 • rejestracja oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego,
 • rejestracja oznaczenie geograficznego napoju spirytusowego,
 • rejestracja nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego, środka spożywczego,
 • wpis na listę produktów tradycyjnych,
 • ochrony udzielonych praw wyłącznych,
 • ochrona oznaczeń przed ich naruszeniem,
 • doradztwo, opinie prawne i ekspertyzy,
 • usługi związane z ochroną oznaczeń geograficznych przed nieuczciwymi działaniami konkurencji.
VIII. Postępowanie celne:
 • przygotowywanie wniosków o ochronę na granicy (zarówno na Polskę jak i inne kraje Unii Europejskiej), wniosków o przedłużenie ochrony,
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia sprawy,
 • sporządzanie listów ostrzegawczych,
 • prowadzenie postępowania uproszczonego, w tym sporządzanie wniosków o zniszczenie towarów,
 • prowadzenie cywilnych postępowań dotyczących ochrony praw własności intelektualnej przed sądami powszechnymi.
IX. Wycena praw własności intelektualnej

X. Szkolenia z zakresu własności intelektualnej

powrót do Oferty ...