Wersja angielska US Wersja francuska
Kancelaria
Prawno - Patentowa
Sylwia Owczarek
Informacje o firmie Strona główna Dane kontaktowe
rzecznik patentowy Warszawa, rzecznik patentowy Płock, własność intelektualna, własność przemysłowa, prawo gospodarcze Warszawa, prawo gospodarcze Płock
©2010 Kancelaria Prawno - Patentowa Sylwia Owczarek
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie PMtrix.

 

Oferta

Prawo własności intelektualnej (w tym prawo własności przemysłowej)

 • opracowywanie umów licencyjnych, transferu technologii, know – how, przeniesienia majątkowych praw autorskich
 • ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów, oznaczeń geograficznych, nazwy (firmy przedsiębiorcy), dóbr osobistych
 • ochrona przed nieuczciwym wykorzystaniem renomy przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa
 • ochrona prawna konkurencji
Więcej o ofercie rzecznikowskiej ...

Prawo handlowe
 • bieżąca obsługa prawna spółek prawa handlowego
 • obsługa organów spółek (Zarząd, Rada Nadzorcza, Wspólnicy)
 • opracowywanie dokumentów korporacyjnych, w tym regulaminów, statutów, uchwał
 • procedury restrukturyzacyjne (fuzje spółek)
Prawo administracyjne
 • doradzamy i aktywnie pomagamy jak stworzyć plan i studium zagospodarowania przestrzennego (w tym obejmujący teren i obszar górniczy)
 • uzyskać zezwolenia, pozwolenia, koncesje
 • reprezentujemy klienta przed organami administracji samorządowej i rządowej
Prawo cywilne

 • przygotowywanie, projektowanie oraz opiniowanie umów, listów intencyjnych, porozumień, pełnomocnictw, ofert handlowych;
 • udzielanie porad, wyjaśnień, opinii, przygotowywanie pozwów, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych,
 • reprezentowanie Mocodawców w postępowaniach sądowych
Problematyka prawna nieruchomości
 • analiza stanu prawnego nieruchomości wraz z oceną ryzyk związanych z potencjalnym zakupem
 • uzyskiwanie zgód dla nabycia nieruchomości przez cudzoziemców
 • opracowywanie we współpracy z notariuszem projektów umów kupna - sprzedaży
Prawo karne
 • przygotowywanie zawiadomień o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, apelacji, kasacji, zażaleń, prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie Mocodawców w postępowaniach sądowych;
Prawo pracy
 • bieżąca obsługa pracodawcy związana z opiniowaniem umów,
 • opracowywanie regulaminów pracy,
 • opiniowanie dopuszczalności i formy rozwiązania stosunku pracy, przygotowywanie umów o pracę, w tym z uwzględnieniem utworów pracowniczych; kontraktów menedżerskich;
 • reprezentowanie Mocodawców w postępowaniach sądowych;
Windykacja
  prowadzimy procedurę windykacyjną od wezwań do zapłaty, do wykonania zobowiązań po wnioski o wszczęcie egzekucji, w toku postępowania egzekucyjnego, powództwa przeciwegzekucyjne;
Projekty organizacyjno - prawne:
  polegają na samodzielnym wykonywaniu oraz koordynowaniu przez prawnika wybranych, koniecznych do realizacji celu czynności w przedsiębiorstwie i współpracy z osobami wewnątrz i zewnątrz grupy, zaangażowanymi merytorycznie, z wielu dziedzin zawodowych np. marketing, dział zakupów, dział sprzedaży, dział geologiczny, informatycy, doradcy podatkowi, notariusze. Osoba prowadząca projekt odpowiada za terminowość, fachowość i skuteczne osiągnięcie celu.

Dziedziny, w których prowadzone są projekty:
 • zarządzanie nieruchomościami, w tym kupno - sprzedaż
 • restrukturyzacja przedsiębiorcy: w szczególności połączenia spółek
 • przejęcia i nabycia (m&a)
 • plany i studia zagospodarowania przestrzennego
 • zarządzanie i ochrona własności intelektualnej
 • szkolenia i prezentacje